Leasing strojov a technologických zariadení

Finančný leasing strojov a technologických zariadení vám ponúka univerzálna leasingová spoločnosť BKS-Leasing s.r.o.

 • Prečo práve leasing strojov a technologických zariadení?

  1. v porovnaní s inými formami financovania je pružnejší a dostupnejší
  2. leasingové splátky sú plne uznaným daňovým nákladom
  3. zrýchlené leasingové odpisy presnejšie kopírujú morálne a technické zastaranie stroja a technologického zariadenia a tým
  4. umožňujú ich častejšiu obnovu a modernizáciu v súlade s technickým rozvojom
  5. neviaže voľné finančné prostriedky - prevádzkový alebo investičný kapitál a má priaznivý vplyv na plánovanie cash-flovv (hotovostného toku peňazí)
  6. zväčšuje investičné možnosti leasingového nájomcu
  7. po zaplatení časti obstarávacej ceny umožňuje okamžité použitie stroja a technologického zariadenia s možnosťou uplatnenia predkupného práva
  8. leasingové splátky a tým obstarávacia cena sú platené z tržieb, ktoré prináša výroba na prenajatých strojoch a technologických zariadeniach
  9. výška leasingových splátok je vopred prispôsobená finančným možnostiam leasingového nájomcu
  10. poskytuje výhodnejšie poistenie strojov a technologických zariadení proti poškodeniu a zničeniu-lom stroja, živelným udalostiam a krádeži
  11. umožňuje splácanie poistného v leasingových splátkach
 • Komu je určený tento produkt?

  1. fyzické osoby podnikajúce
  2. právnické osoby
 • Čo môže byť predmetom finančného leasingu?

  1. stroje pre remeselnú výrobu
  2. zdravotná technika
  3. stroje a technologické celky ekologických zariadení
  4. polygrafická technika
  5. stroje a technologické celky pre potravinársky priemysel
  6. stroje a technologické celky pre drevospracujúci priemysel

 

Parametre Stroje a technológie
Doba trvania zmluvného vzťahu
 1. Minimálne 36 mesiacov (I. odpisová skupina)
 2. Minimálne 44, resp. 48 mesiacov (II. odpisová skupina)
 3. Minimálne 87, resp. 96 mesiacov (III. odpisová skupina)
Prvá navýšená splátka
 1. Individuálne v závislosti od obstarávacej ceny, typu predmetu a hospodárskych
  výsledkov leasingového nájomcu
Periodicita splácania splátok
 1. Mesačne
 2. Štvrťročne
Modus splácania splátok
 1. Rovnomerne
 2. Zrýchlene

Poistenie predmetu leasingu počas doby trvania leasingovej zmluvy

 

 1. Pri dohodnutí poistenia leasingovou spoločnosťou je poistné zahrnuté do splátok
 2. Pri individuálnom poistení nie je poistné zahrnuté v splátkach, je nevyhnutné však doručiť "Vyhlásenie o vinkulácii poistných plnení" spolu s kópiou poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení

 

 • Fyzické osoby podnikajúce

  1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná podnikateľom
  2. Kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa po nahliadnutí do originálov
  3. Notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
  4. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
  5. Kópia Zmluvy o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom alebo kópia výpisu z bežného účtu po nahliadnutí do originálu
  6. Výkazy účtovnej závierky za posledné dva roky spolu s výpisom o podaní daňového priznania potvrdeným daňovým úradom a priebežné účtovné výkazy za aktuálne účtovné obdobie
 • Právnické osoby

  1. Vyplnená Žiadosť o leasingové financovanie podpísaná štatutárnym zástupcom
  2. Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
  3. Kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH)
   po nahliadnutí do originálov
  4. Kópia Zmluvy o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom alebo kópia výpisu z bežného účtu
   po nahliadnutí do originálu
  5. Výkazy účtovnej závierky za posledné dva roky spolu s výpisom o podaní daňového priznania potvrdeným daňovým úradom a priebežné účtovné výkazy za aktuálne účtovné obdobie
 • Postup pri dohodnutí a uzatvorení leasingovej zmluvy

  1. Výber stroja, resp. technologického zariadenia a dodávateľa
  2. Dohodnutie podmienok financovania leasingového obchodu a parametrov leasingovej zmluvy
  3. Kompletizácia a doručenie požadovaných dokladov a dokumentácie
  4. Posúdenie požadovaných dokladov a dokumentácie
  5. Príprava obchodnej a leasingovej dokumentácie
  6. Podpísanie obchodnej a leasingovej dokumentácie
  7. Poistenie predmetu finančného leasingu - stroja, resp. technologického zariadenia
  8. Úhrada prvej navýšenej leasingovej splátky, prvej riadnej leasingovej splátky, zmluvného poplatku a splátky poistného zo strany leasingového nájomcu
  9. Úhrada obstarávacej ceny stroja, resp. technologického zariadenia dodávateľovi zo strany spoločnosti BKS-Leasing s.r.o.
  10. Protokolárne odovzdanie predmetu finančného leasingu - stroja, resp. technologického zariadenia
 • Poznámka

  BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

 

 

 
Zákaznícky servis

02/323230-50

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz